email-iconcarelatvia@gmail.com phone-icon +371 67147906
LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU. PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA IEPIRKUMAM „TIRGUS IZPĒTE PAR ĀRVALSTU TIRGIEM” ID NR. LKA 2017/25 ERAF

Paziņojums par lēmumu
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam
„Tirgus izpēte par ārvalstu tirgiem” ID Nr. LKA 2017/25 ERAF

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.k. Iesniedzēja nosaukums Piedāvātā  līgumcena EUR, bez PVN
1.  SIA “Dynamic University” 13 273,00
2.  SIA “Oxford Research Baltics” 32 600,00
3.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts 7600,00
4.  Rīgas Tehniskā Universitāte 12396,70
5.  SIA “CIVITTA Latvija” 28 394,00
2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “Kurzemes Biznesa Inkubators” piedāvājumu noraida, piedāvājums neatbilst nolikuma 2.1.5. punktam, jo Pretendents nenodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla (ne mazāk kā 3(trīs eksperti, t.sk. projekta vadītājs), lai sasniegtu pakalpojuma mērķi un rezultātu un līdz ar to neatbilst 2.2.1. punktam par vairāku tirgus izpētes speciālistu prasībām. Pretendents piedāvāja vienu projekta vadītāju un vienu tirgus izpētes speciālistu.
3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā  nolikumā atbilst izvirzītajām prasībām.
4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:  Piedāvājums, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu,  un attiecībā uz kuriem nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā  daļā  minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:
Nr. Uzvarētājs Līgumcena EUR, Bez PVN
1.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts 7600,00
5. Lēmuma pieņemšanas datums: 4.12.2017.
6.  Cita informācija:
6.1. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.2017-18/Klasteris

Jūrmalā       2017.gada “27.“ decembrī

Biedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”, reģ.Nr. Nr. LV40008131781, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar biedrības statūtiem darbojas valdes priekšsēdētāja Gunta Ušpele, no vienas puses, un
SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts”, reģ. Nr. LV40003324342, (turpmāk – Piegādātājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Ņina Linde, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un iepirkuma ar identifikācijas ID Nr. LKA 2017/25 ERAF rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs veic tirgus izpēti pa ārvalstu tirgiem (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu, 1.pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2.pielikumu – Tehnisko piedāvājumu, 3.pielikumu – Finanšu piedāvājumu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Piegādātājs apņemas:
2.1.1. Izpildīt Darbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums);
2.1.2. Veikt Darbus 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtiem darba uzdevumiem; nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;
2.1.3. izpildītos Darbus pirms nodošanas saskaņot ar projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/010 „Latvijas veselības tūrisma klasteris” klastera speciālistu un pēc pabeigšanas iesniegt klastera speciālistam;
2.1.4. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu;
2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā;
2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam;
2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.
2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.1.1. izsniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai, un darba uzdevumus;
2.1.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem;
2.1.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs.
3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam kopējo Līguma summu, kas sastāv no līgumcenas 7600,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro, 00 centi) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
4.2. Par Darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam kopējo Līguma summu šādā kārtībā:
4.2.1. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža un Izpildītāja rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Darbu līgumcenas, kas veido 1520,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro un 00 centi) un PVN spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
4.2.2. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo līgumcenu 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā, kas veido 6080,00 EUR (seši tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centi) un PVN spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
4.3. Kopējā Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu.
4.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
4.5. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas varētu rasties un ir saistīti ar Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Līgumcena nevar tikt palielināta.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
5.2 Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
4.1.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (nulle,viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.
5.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0.1% (nulle komats, viena procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
5.4. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām,  Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam.
5.5. Līgumā noteikto līgumsodu samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no saistību izpildes un papildu zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies otras Puses prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāri pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina.
5.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.
5.7. No Pasūtītāja saņemtos vai darbu izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus Izpildītājs izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī nodrošina ka Izpildītāja darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.
5.8. Izpildītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas iznīcināt dokumentus, kas satur fizisko personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5.9. Izpildītājs apņemas trešo personu intelektuālo tiesību aizskāruma gadījumā bez maksas nekavējoties novērst jebkādu trešo personu tiesību aizskārumu, kā arī segt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas radās saistībā ar trešo personu intelektuālo tiesību aizskārumu vai trešo personu celtajām prasībām par intelektuālo tiesību aizskārumu. Minētais pienākums nav ierobežots ne laikā, ne atbildības apjomā.
5.10. Izpildītājs atbilstoši Autortiesību likumam piešķir Pasūtītājam visas izņēmuma tiesības attiecībā uz Darbu izmantošanu un lietošanu jebkurā laikā un jebkuriem mērķiem, tajā skaitā tiesības publiskot Darbus.
5.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pārraidīt un reklamēt Darbus masu informācijas līdzekļos (audio, video, vizuālajos, drukātajos, elektroniskajos un interneta u.c.), kā arī citādi padarīt Darbus pieejamus publiski Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās robežām. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Darbus pēc saviem ieskatiem šī vārda visplašākajā nozīmē, kā arī atļaut vai aizliegt Darbu izmantošanu, saņemt atlīdzību par Darbu izmantošanu, nodot Darbus tālāk trešajām personām, bez iepriekšējas šādu darbību saskaņošanas ar Izpildītāju un bez papildu atlīdzības Izpildītājam.
5.12. Pasūtītājs par Darbos ietilpstošajiem autortiesību objektiem un to turpmāku izmantošanu ir atlīdzinājis, Izpildītājam samaksājot Līgumā noteikto līgumcenu. Pasūtītājs autora mantiskās tiesības iegūst Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdī.
5.13. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to brīdinot rakstiski Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
6.3.1. Izpildītājam piemērojamā līgumsoda summa ir sasniegusi 10% (desmit) procentus no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas;
6.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
6.3.3. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
6.3.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
6.3.5. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk. ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē.
6.3.6. iepirkuma līgums ir pārtraucams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteikto.
6.4. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties.
6.5. Par Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās tiek parakstītas un noformētas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku un ir pievienojamas Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
6.6. Ja Līgums saskaņā ar Līguma 6.3.2. vai 6.3.3. punktā noteikto tiek izbeigts u.t.t., Izpildītājam  saņemto Avansa maksājumu jāatmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs nosūtīja Izpildītājam paziņojumu par Līguma darbības izbeigšanu, apturēšanu u.t.t.
6.3.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.
6.3.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.
6.3.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

7. PAKALPOJUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTAIS PERSONĀLS

7.1. Par Līguma izpildē iesaistīto personālu uzskatāms Pakalpojuma izpildē iesaistītie speciālisti:
7.1.2. Projektu vadītājs Ņina Linde (tālr.:_________, e-pasts: nina.linde@lza.lv);
7.1.3. Tirgus izpētes speciālists Juris Hazners (tālr.:_________, e-pasts: ei@lza.lv);
7.1.4. Tirgus izpētes speciālists Jānis Vanags (tālr.: __________, e-pasts: ei@lza.lv).
7.2. Par pārējo personāla skaitu un kompetenci lemj Izpildītājs.
7.3. Izpildītājs savam personālam nodrošina aprīkojumu un atbalstu, kas ir nepieciešams, lai efektīvi pildītu tam uzticētos pienākumus.
7.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt Līgumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
7.5. Izpildītājs līguma izpildē iesaistīto personālu (par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis), kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 62.panta nosacījumus.
7.6. Trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, pieaicināšana Pakalpojuma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir klastera speciāliste Anda Aleksandrova, carelatvia@gmail.com.
8.2. Izpildītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir Ņina Linde, eiz@lza.lv.
8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
8.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un pielikumiem 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
8.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
8.5.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām;
8.5.2. 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums 6 (sešām) lapām;
8.5.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
8.5.4. 4.pielikums – Pakalpojuma nodrošināšanā piesaistītie speciālisti uz 22 (divdesmit divām) lapām.

9. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs      Izpildītājs
Biedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts”
Nod. maks. reģ. Nr. Nr. LV40008131781 Nod. maks. reģ. Nr. LV40003324342
Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

_________________________Gunta Ušpele      _________________________Ņina Linde

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

You must have Javascript enabled to use this form.